skip to content

Praktijkfase

De praktijkfase en het opbouwen van je eigen praktijk

Toen de opleiding in 1993 werd opgericht, studeerden studenten, net zoals bij alle andere homeopathieopleidingen in die tijd, na vier jaar af zonder ooit zelf een patiënt behandeld te hebben. Ze moesten het geleerde op eigen kracht in de praktijk leren toepassen.
In de loop der jaren merkten we dat daardoor een aantal afgestudeerden nooit echt aan het werk ging; de drempel was te hoog... Er was dus een grote behoefte aan praktijktraining binnen de opleiding. Al snel werden er stages en de behandeling van oefenpatiënten aan de opleiding toegevoegd. Rond het jaar 2000 ontdekten we dat deze stages nog steeds niet toereikend en niet zo effectief waren. We hebben toen een geheel op de praktijk gerichte periode van een jaar aan de opleiding toegevoegd. Het is nu een vereiste van de opleiding dat studenten, onder supervisie, eerst patiënten leren behandelen voordat ze mogen afstuderen. Het mooie is dat je direct aan je praktijk gaat werken: patiënten tijdens de praktijkfase gaan met jou mee als je bent afgestudeerd.

We laten de overgang naar de praktijk op deze manier geleidelijk plaatsvinden. Vanaf het vierde jaar bereiden we studenten voor op de praktijksituatie, onder andere aan de hand van consulten met studenten onderling, met oefenpatiënten en videocasuïstiek. In het vijfde en incidenteel nog zesde jaar (is afhankelijk van jouw studietempo) worden patiënten behandeld waarbij de docenten/supervisoren de eindverantwoordelijkheid dragen. Deze consulten vinden deels op de Academie plaats. Elke student neemt op de Academie minimaal drie consulten af bij één patiënt terwijl de studiegroep meekijkt via een camerasysteem. Dit levert zeer leerzame situaties op doordat de casus én analyse en voorschrift door alle stuenten meegedaan wordt. Daarnaast behandelen studenten minimaal twaalf patiënten onder supervisie van ervaren homeopaten voordat je mag afstuderen.

Er worden tijdens de praktijkfase ook nog een aantal praktijkvakken gegeven waarin we de studenten ondersteunen bij en voorbereiden op het starten van een eigen praktijk: praktijkvoering zoals boekhouden, patiëntenadministratie, de zakelijke kant van het zelfstandig ondernemer zijn, systeemtheorie en stromingen binnen de homeopathie. Aan het einde van de opleiding kun je daardoor zelfstandig je praktijk uitbouwen die al is gevuld met de twaalf (of meer) patiënten uit de afstudeerperiode.

Om het analyseren van het gesprek met de patiënten goed en gestructureerd uit te voeren, hebben wij een speciaal systeem ontwikkeld: het zogenaamde Cyclisch Analyse Systeem - afgekort tot CAS. Daarin zijn wij uniek, ook omdat het gepaard gaat met het de door ons ontwikkelde software waarin alle analyse stappen één voor één genomen worden. Zo leer je om niets over het hoofd te zien en heel systematisch en methodisch te werken..

Praktijktraining

Hoe bereiden wij jou op het echte werk voor, straks als je afgestudeerd bent?

Stage in jaar 2, 3 en 4

Elk jaar vragen we je een aantal uren mee te kijken in de praktijk van een genezer. In het tweede jaar mag dat nog van elke discipline zijn, maar in het derde en vierde jaar moet dat een homeopaat zijn. Op deze manier krijg je inzicht in hoe verschillende mensen in hun praktijk werken. In jaar 3 hoef je alleen nog maar te beschrijven wat je waarneemt en wat je ervan denkt en vindt, maar in jaar 4 vragen we je om echt te bedenken en te onderbouwen wat er met de patiënten die je gezien hebt aan de hand is en welk middel volgens jou passend is.

Praktijktraining in jaar 3 en 4

Hieronder vallen de al eerder genoemde oefenmodules voor het afnemen van de anamnese. Niet alleen de gesprekskant (jouw aandeel dus), maar ook de gesprekstechniek en het waarnemen krijgt aandacht. Ook leer je het Cyclisch Analyse Systeem (CAS) te gebruiken dat je stapsgewijs door de noodzakelijke fasen van het gesprek leidt tot de uiteindelijke geneesmiddelkeuze.

Werken met patiënten in jaar 5

In de praktijkfase werk je als Khio (klassiek homeopaat in opleiding) onder supervisie van ervaren homeopaten en zo leer je de 'echte' praktijk. We hebben speciaal hiervoor een softwaresysteem, het CAS-systeem, ontworpen. Met behulp van dit programma kun je per patiënt een bestand aanmaken waarin je alle patiëntgegevens, de anamnese, de uitgebreide analyse, je middelkeus, de werking van het middel en de beoordeling van je supervisor opslaat. Het programma leidt je stapsgewijs door de analyse heen waardoor je een dieper inzicht in je patiënt krijgt en tot een goed gefundeerde geneesmiddelkeuze kunt komen.

Het lukt niet iedere student om in een jaar de praktijkfase af te ronden. Vandaar dat er soms staat jaar 5 en 6. Het houdt ook in dat in de praktijkfase iedere Khio zijn eigen afstudeertempo heeft. Je kunt dus bij ons flexibel in tijd afstuderen. Dus als jij er klaar voor bent.

Ondersteunende modules in de praktijkjaren

De praktijk bestaat uit een module waarin je alle theorie aan de werkelijkheid leert toetsen. Daarnaast komen er nog een aantal meer theoretische modules aan de orde die aan het vak van klassiek homeopaat zijn gekoppeld:

  • Gezondheidsrecht: wetskennis betreffende de gezondheidszorg. Wat mag en wat niet? Wat moet en wat niet?
  • Structuur en organisatie van de gezondheidszorg: naar wie kan ik doorverwijzen? Waar kan ik mijn patiënt helpen de weg te vinden in het woud van hulpverlenende instanties?
  • Praktijkvoering: je bent straks een zelfstandig ondernemer. Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe zet ik een praktijk op, waar moet ik aan denken op het gebied van vestiging, administratie, belastingen enzovoort? Hoe maak ik reclame? Je maakt in deze module een plan waarin dit allemaal aan de orde komt.
  • Systeemtheorie: de laatste psychologiemodule waarin we kijken hoe verschillende leden van een groep (een gezin, een studiegroep, een team collega's, een klas, enzovoort) elkaar kunnen beïnvloeden. Welke processen en wetmatigheden spelen daarbij? Hierbij wordt een accent gelegd op welke geneesmiddelbeelden die mensen vertonen. We kijken naar de neiging die deze mensen hebben om anderen met andere geneesmiddelbeelden aan te trekken of af te stoten en wat ze bij elkaar kunnen oproepen.
Supervisie

Supervisie

Tijdens het vijfde (en soms zesde) jaar behandelen de studenten (Khio's) patiënten tijdens de les (zie ook de informatie over proefpatiënten). Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aanwezige docent. Voor zover de behandeling op de Academie plaatsvindt (telkens drie consulten per patiënt) vragen wij van de student geen extra vergoeding. Ook de patiënt betaalt niets.

De patiënt kan er echter ook voor kiezen de behandeling door de student, bij deze laatste thuis, voort te zetten. Deze vervolgbehandeling dient dan onder supervisie van een van de docenten plaats te vinden. Voor deze vervolgbehandeling betaalt de student supervisiekosten aan de docent. Daar staat tegenover dat de student aan de patiënt een onkostenvergoeding voor het consult mag vragen. Deze vergoeding mag hoger zijn dan het te betalen supervisiebedrag.

Om de kwaliteit te bewaken en om te voorkomen dat studenten ongeoorloofd patiënten behandelen, gelden in het kort de volgende regels:

  • Voordat de student (Khio) in jaar 5 patiënten gaat behandelen, ondertekent hij een supervisiecontract waarin de rechten en plichten van supervisie genoemd zijn.
  • De opleiding draagt geen verantwoordelijkheid voor behandelingen die door studenten zelfstandig buiten de opleiding worden gedaan. In de reglementen wordt vermeld dat studenten geen patiënten mogen behandelen voordat zij zijn toegelaten tot de praktijkfase. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat alle voorgaande modules (jaar 1 t/m 4) met een voldoende zijn afgesloten.
  • Studenten die bij herhaling zonder supervisie patiënten behandelen (uitgezonderd eenvoudige eerstehulpsituaties), kunnen worden uitgesloten van de opleiding.

Na de opleiding, in de beginjaren van de praktijk, bestaat er een mogelijkheid om individuele supervisie te krijgen van de docenten. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een aantal terugkomdagen en nascholingen waar onder andere de behandeling van eigen patiënten centraal staat. 

Waarom geen externe supervisors?

Andere opleidingen werken vaak met externe supervisors: de student gaat in de praktijk van een andere homeopaat patiënten behandelen.
Wij maken voor de anamnese gebruik van het CAS-systeem en niet iedere homeopaat is hiermee bekend. De supervisors die onze studenten begeleiden, zijn aan de opleiding verbonden of aan de opleiding verbonden geweest en weten hoe ons CAS-systeem werkt. Daarnaast is het zo dat homeopaten in den lande verschillende opleidingen hebben gehad en daardoor soms een andere visie hebben of andere methoden hanteren. Dit kan voor de beginnende homeopaat soms verwarrend werken.

CAS

Uniek in de wereld! Dat klinkt hoogdravend, maar het is echt zo. We hebben binnen onze opleiding een uniek analysesysteem ontwikkeld dat onze studenten trefzekerder maakt in hun geneesmiddelkeuze en hun houvast biedt bij de behandeling van patiënten.

Wat is het Cyclisch Analyse Systeem (CAS)?

Het is niets meer en niets minder dan het formaliseren van alle te nemen stappen om na een consult tot het juiste geneesmiddelvoorschrift te komen. Daarvoor dienen in de eerste plaats hoofd- en bijzaken onderscheiden te worden en moet bepaald worden wat het eerst moet worden aangepakt. Wij hebben een systeem ontwikkeld van dertig stappen dat je helpt om het proces onder de knie te krijgen. Hierdoor snap je beter wat je doet en waarom. Je supervisor kan beter meekijken en je wijzen op dingen die je over het hoofd ziet. Bovendien maak je een bewustere keuze voor een geneesmiddel waardoor je ook meer zicht hebt op wat je fout doet als het middel toch niet blijkt te werken (ja, dat is jammer, maar dat komt voor in de praktijk).

Software: het CAS-programma

Speciaal voor onze studenten hebben we software laten ontwikkelen om deze stappen makkelijk en snel te kunnen nemen. Bovendien kunnen docenten zo nóg beter en gerichter aanwijzingen en supervisie geven. Sinds onze werkwijze volgens CAS zien we de kwaliteit van het werk van onze studenten met sprongen vooruit gaan.

De dertig stappen binnen CAS (klik op het plaatje voor een groter voorbeeld)

Door het beoordelingssysteem van de consulten binnen het CAS krijgt de student gedetailleerde informatie over de verschillende vaardigheden die hij of zij moet ontwikkelen en hoe goed die ontwikkeling gaat. Daardoor wordt er meer uit het supervisieproces gehaald en gaat de professionele ontwikkeling sneller en beter.

Momenteel werkt het programma enkel nog met Windows. Er is een nieuwe multiplatformversie van de software in ontwikkeling. 

Proefpatiënten

Proefpatiënten

Proefpatiënt zijn in onze praktijklessen is een bijzondere en leuke manier om met het vak homeopathie en onze opleiding kennis te maken. Onze studenten moeten om af te kunnen studeren minimaal 12 patiënten tijdens drie consulten behandelen. Je krijgt dan ook maximaal drie consulten van ons cadeau.

Eén van onze studenten (Khio = klassiek homeopaat in opleiding) uit de praktijkfase (= de laatste een tot twee jaar van de opleiding), voert met jou het gesprek in een aparte kamer en de rest van de klas kijkt in het leslokaal mee via een camerasysteem. De student en de klas werken het consult vervolgens uit en in de volgende les (na één of twee weken, afhankelijk van het rooster) wordt gezamenlijk een middel bepaald onder begeleiding van een ervaren homeopaat/docent. Een betere anamnese kun je als patiënt niet krijgen. Onze ervaren en erkende homeopaten/docenten/supervisoren begeleiden het hele traject en zijn dan ook eindverantwoordelijk voor het consult.

Als je liever niet voor de camera wilt verschijnen, is er nog een andere mogelijkheid: een student die in het laatste jaar van de theoriefase zit, kan in de klas een consult bij jou afnemen. Dit is leuk en ook leerzaam om mee te maken. Er volgt dan geen geneesmiddelvoorschrift. Het is enkel en alleen een oefensituatie voor de student in het afnemen van een consult. En voor jou als oefenpatiënt een mooie manier om te ervaren hoe een homeopatisch consult er nu aan toe gaat.

Lijkt dit je wat? Geef je dan op via het proefpatiëntenformulier. Wij nemen dan contact met je op en je krijgt uitgebreide informatie van ons toegestuurd. Mocht je je na het lezen van die informatie toch bedenken, dan ben je natuurlijk vrij om je alsnog terug te trekken. Let op: proefpatiënt zijn kan op dit moment alleen in Zwolle.

Velen gingen je voor met als resultaat een betere gezondheid. Dit is jouw kans om, gratis, ervaring op te doen met homeopathie!

Afstuderen

Op weg naar het eindexamen

Nadat alle modules behaald zijn, je (geneesmiddel)onderzoek is afgerond, je voldoende praktijkervaring hebt opgedaan met patiënten én je een eindscriptie hebt gemaakt, wordt de opleiding afgesloten met een mondeling eindexamengesprek van ongeveer een uur.
De student (Khio) heeft gedurende de praktijkfase minimaal 12 patiënten gedurende minimaal 3 consulten per patiënt onder supervisie behandeld. De supervisoren dienen erkend te zijn door de opleiding. De aard van de behandelingen dient gevarieerd te zijn (kinderen en volwassenen, mannen en vrouwen, met verschillende problematiek). Iedere patiënt dient gedurende langere tijd gevolgd te zijn.
Voor het examen moet de student in zijn eindscriptie, naast een samenvatting van de 12 behandelprocessen, een stuk schrijven met daarin zijn visie op het vak en zijn eigen ontwikkeling gedurende de opleiding. In dat stuk beschrijft hij zijn ontwikkeling op weg naar professioneel homeopaat en wat zijn sterke en zwakke kanten zijn.
De student kiest zelf uit de docentenstaf een scriptiebegeleider. Deze begeleidt de student in het schrijven van zijn scriptie aan de hand van de door de opleiding geformuleerde voorwaarden en criteria.
Als de scriptie is afgerond en goedgekeurd, volgt het eindexamengesprek. Tijdens dit gesprek worden de twaalf patiëntenverslagen én de ontwikkeling van de student op weg naar professioneel homeopaat besproken. Daarbij zal het accent op het ontwikkelingsproces en de sterke en zwakke punten liggen.  
Het eindexamengesprek wordt afgenomen door twee of drie docenten. Eventueel kan daarbij als toehoorder een gecommiteerde aanwezig zijn.

Up