skip to content

Praktische informatie

Praktische informatie

Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt als je bij ons wilt komen studeren. Of...... 

Direct naar het inschrijfformulier van de beroepsopleiding

Duur van de beroepsopleiding

Duur van de opleiding

Onze opleiding is een deeltijdopleiding van vijf jaar met 24 lesdagen per jaar en begint in september. Het aantal contacturen tijdens de opleiding bedraagt in totaal 840. Door ons flexibel afstudeersysteem kan iemand in de laatste fase die snel is met zijn eigen patiënten de opleiding eventueel iets sneller afronden. De winst ligt dan vooral in het laatste studiejaar.

De eerste vier jaar zijn theoriejaren die gegeven worden in modules. Het halen van bepaalde modules is een voorwaarde om aan een volgende module mee te mogen doen. Dit traject kan nauwelijks sneller afgelegd worden. Daarnaast is deze periode ook een belangrijke ontwikkelingsweg waarin jij je de visie en denkwereld van de homeopathie eigen maakt.

Na jaar vier begint je de praktijkfase. Deze bestaat in principe uit één jaar. Tijdens deze praktijkfase ga je onder begeleiding van ervaren homeopaten als Khio (klassiek homeopaat in opleiding) patiënten behandelen, thuis of op school. Tijdens de hele opleiding werken we met studiepunten die je krijgt voor opdrachten, tentamens of andere toetsen. Ook voor elk consult met een patiënt krijg je studiepunten. Als je hard werkt en veel consulten afneemt, kun je deze praktijkfase in één jaar afronden. Er zijn ook studenten die het prettig vinden om, na vier jaar theorie, rustig te beginnen aan de praktijkfase. Dan duurt de totale opleiding wel langer dan 5 jaar. 

Onze opleiding kenmerkt zich door flexibiliteit; in overleg is veel mogelijk. Zo is het zelfs mogelijk om een half jaar of een jaar een time-out te nemen.

Lesdagen en lestijden

Het begin van het collegejaar en vakanties

Het collegejaar van de beroepsopleiding begint in augustus of september. De exacte begindatum van het nieuwe collegejaar hangt af van de zomer of kerstvakantie.
Voor wat betreft de vakanties houden we in het lesrooster de schoolvakanties van het basis- en voortgezet onderwijs aan in Noord-Nederland, hoewel we ook zoveel mogelijk rekening houden met de andere regio's.

De collegedagen zijn meestal al een half jaar voor het nieuwe collegejaar bekend. Hier vind je het meest recente overzicht van de collegedagen (opent een nieuw venster). Het nieuwe lesrooster wordt ruim voor het einde van het huidige collegejaar bekend gemaakt en is te vinden op het studentengedeelte van de website. Je krijgt toegang tot dit gedeelte wanneer je bent toegelaten tot de opleiding.

Een collegejaar bestaat uit 24 lesdagen die plaatsvinden op vrijdagmiddag en -avond in Zwolle. Per collegedag zijn er zeven lesuren, ook wel docentcontacturen genoemd. Een lesuur duurt 50 minuten en de lessen worden meestal gegeven in blokken van twee of drie lesuren. Zie voor meer informatie ook duur van de opleiding en verder.

Lestijden
 college 1e blok (2 lesuren): 14.30 - 16.10 uur
  theepauze
 college 2e blok (2 lesuren): 16.30 - 18.10 uur
  avondpauze
 college 3e blok (3 lesuren): 19.00 - 21.30 uur
LET OP: ivm de corena hebben we afgelopen studiejaar de lestijden moeten aanpassen. Reken erop dat je er om 14:00 uur moet kunnen zijn.
Bereikbaarheid
 Kijk in het menu onder routebeschrijving voor reisaanwijzingen vanuit  verschillende richtingen. Vanaf het station Zwolle rijden er diverse  bussen naar de school (richting en tegenover de Isalakliniek).
 's Avonds om iets voor 22.00 uur gaan er twee treinen naar Amersfoort,  Apeldoorn, Zutphen en iets na 22.00 uur vertrekken de treinen naar  Groningen en Leeuwarden.
 Carpoolen is uiteraard ook een optie.
 Studenten komen vanuit heel Nederland naar ons toe.
 Bij de school is er voldoende gratis parkeergelegenheid.
Toelatingseisen beroepsopleiding

Toelatingseisen beroepsopleiding

Ingangsnorm HAVO

Omdat de opleiding tot klassiek homeopaat een opleiding op HBO-niveau is, is HAVO-niveau een minimale vereiste. Wanneer je geen HAVO of gelijkwaardige vooropleiding hebt (b.v. een diploma MBO-niveau 4), kun je een toelatingsexamen doen om te laten zien dat je op dit niveau kunt werken en studeren. Hiervoor vragen we je om een gemotiveerd schriftelijk verzoek in te dienen. 

Daarnaast is het zo dat we in het eerste jaar, naast de homeopathische vakken en de therapeutische vorming, beginnen met de volgende modules:

 • Anatomie en fysiologie
 • Basis pathologie

Voor deze twee modules geldt dat, wanneer je al een beroepsopleiding hebt gevolgd waarin de betreffende module(s) in voldoende mate is/zijn behandeld, je een tentamenvrijstelling kunt krijgen. Je moet dan wel de lessen volgen. Onze ervaringen van de afgelopen jaren heeft ons echter terughoudend gemaakt ten aanzien van anatomie en fysiologie. Wij behandelen de anatomie en fysiologie vanuit de embryonale ontwikkeling, omdat we op die manier kunnen laten zien dat er op allerlei manieren een samenhang bestaat tussen organen en orgaanstelsels. Bij de pathologielessen en ook in de homeopathielessen, komen we daar dan weer op terug. Het is belangrijk dat iedereen zich deze manier van kijken en denken over het menselijk lichaam eigen maakt. Vrijstellingen voor deze vakken worden daarom in principe niet meer gegeven.

Motivatie

Het vak van klassiek homeopaat is, vinden wij, één van de mooiste die er is. In het vak wordt echter ook veel van je gevraagd. Naast vakkennis op homeopatisch gebied en een gedegen medische en psychologische kennis moet je ook redelijk stevig in je schoenen staan en echt iets voor het vak voelen. Daarom vragen wij iedereen een motivatie te schrijven waarom je dit vak wilt leren. Aan de hand daarvan voeren we een intakegesprek met je. Tijdens dit gesprek kijken we naar je vooropleiding, werkervaring en jouw motivatie. Ook bespreken we eventuele vrijstellingen voor vakken op grond van eerder gevolgde opleidingen. Aan de hand van je inschrijving, motivatie en het intakegesprek bepalen we of je aan de toelatingsnormen van de opleiding voldoet.

Instromen of overstappen

Instromen in één van de hogere jaren op grond van een (gedeeltelijke) homeopathische opleiding elders of eerder aan de Academie voor Klassieke Homeopathie is mogelijk. Vul het inschrijfformulier in, of stel ons vragen via het vragenformulier op deze site. Het beoordelen van het instromen kan op twee manieren:

 • We voeren kosteloos en vrijblijvend een oriënterend gesprek. Je komt daarvoor naar op een lesdag naar Zwolle of op een andere dag naar Zutphen (secretariaat). Aan de hand daarvan bepalen we of inschrijven zinvol is. Als je besluit bij ons te komen studeren, vul je het inschrijfformulier in waarna de inschrijfprocedure start.
 • Je kunt je direct inschrijven waarna de inschrijfprocedure volgt. Aan de hand van het intakegesprek bepalen we of instromen reëel is of niet.

Om bij ons in te stromen in een hoger jaar dan jaar 1, stuur je bij de inschrijving een overzicht van de reeds behandelde lesstof van de andere opleiding op, met een verklaring van de opleiding dat je deze lesstof met goed gevolg hebt afgerond.
In het intakegesprek kijken we naar individuele oplossingen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en hoe en waar je in onze studiejaren past. In sommige gevallen vragen we je eerst één of meerdere tentamens af te leggen. 

Erkenning en registratie

Erkenning

NVAO

Net als alle opleidingen op het gebied van de natuurlijke gezondheidszorg is ook de Academie voor Klassieke Homeopathie een particuliere opleiding. Geen enkele homeopathieopleiding in Nederland is erkend door de overheid, dus geen enkele opleiding valt binnen het bestaande HBO-stelsel. Tot nu toe is er nog geen enkele verplichting vanuit een ministerie, beroepsvereniging of ziektekostenverzekeraar voor een dergelijke erkenning. Gaat dit in de toekomst wel gebeuren, dan gaan wij natuurlijk wel proberen daaraan te voldoen.
Deze erkenning kan dan verkregen worden van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie). De NVAO onderzoekt uitsluitend of een opleiding aan de HBO-norm voldoet en houdt zich niet bezig met de kwalitatieve inhoud van de opleiding. Wij, als docententeam van de Academie voor Klassieke Homeopathie, zijn van mening dat een dergelijke erkenning nog geen meerwaarde oplevert ten opzichte van de situatie die er nu is. Het kost geld, tijd en moeite en levert na erkenning nog steeds geen subsidie of erkenning door het Ministerie van Onderwijs op. Bovendien moeten er voor de accreditatie van de HBO-status mogelijk veel concessies gedaan worden met betrekking tot de inhoud van de opleiding. Wij onderzoeken nog of er een weg is om HBO-erkenning te verkrijgen zonder concessies te hoeven doen aan de organisatie en inhoud van de opleiding.

NVKH

De belangrijkste erkenning die we op dit moment als opleiding na kunnen streven, is erkenning door de beroepsorganisaties. In Nederland is de belangrijkste daarvan de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). De erkenning door de NVKH is voor de afgestudeerde homeopaat een vorm van maatschappelijke erkenning, waardoor ook volledige of gedeeltelijke vergoeding van consulten door de meeste verzekeringsmaatschappijen geregeld is. De vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. Voor meer informatie kijk op www.nvkh.nl 
De NVKH heeft vier opleidingen erkend. De Academie voor Klassieke Homeopathie is daar een van. Het programma van de Academie voor Klassieke Homeopathie is afgestemd op de eisen zoals deze vanaf 2004 door de NVKH gesteld zijn. In de toekomst kan aanpassing van de NVKH-normen leiden tot nieuwe aanpassingen in het programma van de opleiding.

Met ingang van 2023 zal de erkenning van de NVKH afhangen van een accreditatie bij het CPION. Wij zijn accrediteerd door he Cpion. Die accreditatie toetst of we daadwerkelijk op HBO niveua onderwijs aanbieden.

Daardoor is onze opleiding het diploma opgenomen in het register van de Stichting  Hoger Beroepsonderwijs.

NOKH

De Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten is een andere, kleine vakvereniging van homeopaten en laat studenten van onze opleiding toe. Regelmatig wordt de vakbekwaamheid van de NOKH-homeopaat getoetst (de NOKH beoordeelt dus geen opleidingen). Dit gebeurt volgens de procedures die staan omschreven in het normdocument Kwaliteitszorg van deze vereniging. De in het register genoemde homeopaten voldoen aan deze criteria.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de consulten van de NOKH-homeopaat gedeeltelijk of volledig. De vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. Voor meer informatie, kijk op www.nokh.nl.

Overige vakverenigingen

Er zijn een aantal gemengde vakverenigingen (waardus verschillende disciplines bij elkaar zitten) zoals het VNT, NWP, Batc e.d. Zover ons bekend kunnen studenten die bij ons afgestudeerd zijn daar van lid worden. Is dat wat je na de opleiding wilt? Informeer dan bij de betreffende vakvereniging.

Medische Basis Kennis

De ziektenkostenverzekeraars eisen met ingang van 1 januari 2017 dat iedere therapeut die voor vergoeding in aanmerking wil komen in de "alternatieve" gezondheidszorg een medische-basis-kennis diploma heeft. Onze opleiding is erkend door de accreditatie organisatie die namens de ziektenkostenverzekeraars optreedt: CPION. Iedereen die bij ons afstudeert krijgt dat medische-basis-kennis diploma.

CRKBO

Het CRKBO is een instantie die in opdracht van de belastingdienst controleert of wij ook echt een opleiding zijn en aan een aantal critieria voldoen die (vanuit een Europese wetgeving) die men aan een opleiding die opleidt tot een beroep stelt. Daarvoor worden wij elke 4 jaar gecontroleerd. De registratie daarvan zorgt ervoor dat wij over het collegegeld geen BTW in rekening hoeven te brengen. Daardoor betaal jij als student minder collegegeld dan wanneer we die registratie niet zouden hebben. 

Toekomstperspectief

Wat is je toekomst als je van de opleiding afkomt? Niet iedereen is daadwerkelijk van plan om na de opleiding een praktijk te beginnen. In dat laatste geval ziet de student de opleiding voornamelijk als een mogelijkheid om zich als persoon te ontwikkelen en meer te weten te komen over homeopathie.

Een enquête over de praktijkomvang van 1998 onder NVKH-leden in Nederland leverde het volgende beeld op:

3% vond de praktijk te groot,
43% vond de praktijk voldoende groot,
52% vond de praktijk te klein en
2% wist het niet.

Sinds 2000 zit de klassieke homeopathie opnieuw in de lift en ontstaat er een verdere toename van de praktijkomvang. Niet iedereen werkt voltijds in de praktijk. Sommigen hebben een gezin en/of een baan erbij, anderen hebben een partner die werkt of gaan vanuit een uitkeringspositie aan de slag, al dan niet met behulp van een zogenaamde "startende ondernemersregeling". De verwachting is in elk geval dat de belangstelling voor homeopathie verder zal toenemen.

Het is altijd opvallend hoe sommige studenten binnen twee jaar tijd een redelijke praktijk hebben, terwijl anderen hier na tien jaar nog niet in geslaagd zijn. Wil je zelf een praktijk beginnen, dan is het slagen hiervan voor een groot deel afhankelijk van je eigen inzet, uitstraling en zelfvertrouwen. Wie de op de opleiding opgedane deskundigheid weet te combineren met belangstelling, enthousiasme en inzet voor patiënten, lukt het veelal eerder om een goedlopende praktijk op te bouwen dan degene die dit niet kan of weet op te brengen.

Uit onderzoek is gebleken dat het verder zo is dat, nadat wij de praktijkfase zijn gestart en verder hebben uitgebreid, het aantal afgestudeerden dat na de opleiding een praktijk opbouwt sterk is toegenomen. Het aantal studenten dat gedurende de opleiding stopt, is gedaald van 60% naar 20% (waarbij persoonlijke omstandigheden vaak de belangrijkste factor zijn), het aantal studenten dat werkelijk een praktijk begint (en doorzet) is verdubbeld. 

Medisch BasisKennis diploma (MBK)

Sinds januari 2017 eisen een aantal ziektenkostenverzekeraars  dat de zorgverleners die geen arts zijn een medische basiskennis-diploma (MBK) behalen. Alleen wanneer zorgverleners dat diploma hebben komen hun cliënten in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering. Onze vakverenigingen vragen van de leden dat ze dat diploma hebben behaald als ze lid willen worden.
We hebben er als opleiding voor gekozen om een accreditatie te verkrijgen van de door de ziektekostenverzekeraars aangewezen instanties zodat we elke student aan het einde van de studie dat medische basiskennis diploma mee kunnen geven.

Een deel van onze potentiële studenten heeft echter al een medische basiskennis, dan wel een hbo-diploma dat recht geeft op vrijstelling van het behalen van het medisch basiskennis diploma.
Bij inschrijving van de opleiding krijgen we daar met grote regelmaat vragen over. Daarom hier een overzicht van welke diploma's je vrijstellen van het behalen van het medisch basiskennis diploma.
Daarbij komt nog dat mensen met een big registratie zich in nog weer een andere positie bevinden. Ook daar zullen hieronder even aandacht aan besteden.

Je bent al in het bezit van een MBK diploma

Indien dat diploma behaald is na 1 januari 2016 en bij een instituut dat door de SNRO of CPION is geaccrediteerd, dan hoef je dat niet opnieuw te doen en kun je dus bij ons vrijstelling krijgen voor de modules die behoren tot het deel van het curriculum van de medische basiskennis of eventueel de verkorte opleiding doen (mist je aan de andere kriteria voldoet). Kies je voor de gewone opleiding dan krijg je vrijstelling voor de tentamens en werkstukken, maar we vragen wel van je dat je de lessen volgt. Dit doen wij omdat wij een veel uitgebreider programma hebben dan wat in de meeste medische basiskennisopleidingen wordt gegeven. De reden daarvoor is dat wij vinden dat om op een goede wijze als homeopaat te kunnen werken je meer specifieke kennis nodig hebt. Het is dus niet zo dat je alleen maar herhaling van stof krijgt. Je krijgt meer verdiepend inzicht in hoe het menselijk lichaam werkt en het ontstaan van pathologie.

Daarnaast is een deel van die lessen gesprekstrainingen. Die zijn toegesneden op het vak homeopaat en moeten daarom gewoon gedaan worden, daarvoor verlenen we dan ook geen vrijstelling.
Ook moet je het vak gezondheidsrecht volgen omdat dat de meest actuele wet en rechtszaken rondom het vak behandeld.

Je hebt een diploma dat je vrijstelt van het MBK diploma

Hieronder vind je een aantal door het ministerie van onderwijs erkende HBO opleidingen die vrijstelling geven tot het behalen van het medisch basiskennisdiploma. Die vrijstelling is voor altijd (voor zover dat nu (juli 2018) in de reglementen en dergelijke staat – dat wil niet zeggen dat het ergens in de toekomst weer zou kunnen veranderen). Daarbij gelden dezelfde regels voor onze opleiding als hierboven vermeld wanneer je elders een medisch basiskennis diploma behaald hebt: je hoeft voor alle medische vakken geen tentamens of werkstukken te maken, maar dient wel aanwezig te zijn in de les. De lessen gesprekstechniek en gezondheidsrecht dien je wel volledig te volgen en opdrachten te maken.

 • oefentherapie ceasar / Mensendieck
 • ergotherapie
 • psychomotore therapie / bewegingsagogie
 • manuele therapie
 • HBO-V verpleegkunde
 • opleiding in het kader van de gezondheidszorg (alleen geldig indien het diploma behaald is voor 2017)
 • opleiding sport, gezondheid en management (alleen geldig indien hij diploma is behaald voor 2017)
 • palliatieve zorg
 • verloskunde
 • verpleegkunde in de maatschappelijke gezondheidszorg
 • logopedie
 • fysiotherapie
 • medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken
 • huidtherapie (uitsluitend de opleidingen op HBO niveau)
 • voeding en dialectiek, voeding en gezondheid
 • alle artsendiploma's, inclusief het doctoraal diploma tandheelkunde
 • het Duitse heilpraktikerdiploma
 • operatie-assistent, mits in het bezit van een verpleegkunde V of fysiotherapie
 • A –, B – en Z – verpleegkundige, mits in het bezit van een geldige BIG registratie op het moment van aanmelden bij de koepelorganisatie (zie ook hieronder)
 • een diploma van het Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg (CECZ)
 • een diploma van Complementary Alternative Medicine (CAM)  van Saxio Next
 • alle diploma's van HBO opleidingen zoals genoemd in deze lijst van voor 1989 in combinatie met een verklaring van de betreffende therapeut dat deze uiterlijk 2020 stopt met werken als een door de verzekeraars erkende therapeut. Dit houdt dus in dat alle studenten die zich vanaf nu bij ons aanmelden niet voor deze regeling in aanmerking komen.

MBO opleidingen geven maar zeer zelden vrijstelling. Daarover zul je met de vakvereniging in gesprek moeten. Wij adviseren je het risico niet te nemen dat je diploma niet erkend wordt en dus gewoon bij ons alle lessen te volgen.

Je hebt een BIG-registratie

Rondom de BIG is wat verwarring. Dat komt vooral doordat de betreffende ziektekostenverzekeraars daar niet helemaal helder over zijn.

Zoals hierboven vermeld zijn een aantal diploma's die je in staat stellen om een BIG-registratie te hebben geldig om vrijstelling te krijgen met als voorwaarde dat je op het moment van registreren bij de koepelorganisatie die registratie hebt. Dat houdt in dat je je registratie moet handhaven totdat je bij ons bent afgestudeerd. Deze informatie komt uit een document van VGZ.

Het is ook mogelijk om voldoende MBK/PSBK aan te tonen door middel van een geldige BIG-registratie. Het gaat hier om diploma’s van opleidingen toen de term HBO nog niet bestond, maar die hiermee wel vergelijkbaar zijn. Deze oudere opleidingen zijn niet door de NVAO geaccrediteerd, maar kunnen qua inhoud wel voldoen aan de eisen van MBK/PSBK (bijvoorbeeld verpleegkunde opleiding oude stijl). Let wel: wij vragen om een geldige BIG-registratie. Indien een therapeut een HBO opleiding heeft gevolgd die NVAO-geaccrediteerd is en dus wel op onze lijst staat, dan is het wel of niet hebben van een geldige BIG-registratie geen vereiste: het (bachelor) diploma volstaat en behoudt zijn geldigheid.

en......

De status van geldigheid van een BIG-registratie is per 1 januari 2017 bepalend of u voldoet aan de eisen medische en/of psychosociale basiskennis (PSBK)
Uit Beleid Alternatieve Zorg Coöperatie VGZ 2015

Echter in een circulaire over medische basiskennis staat een andere wat genuanceerdere tekst.

De formulering van "geldige BIG-registratie" in ons beleidsdocument zou voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. VGZ is van mening dat er op elk moment een geldige BIG-registratie dient te zijn. Vervalt deze, dan dient de therapeut dus op een andere manier MBK/PSBK te kunnen aantonen. Bij deze vraag 't VGZ echter aan de koepels om aan VGZ te laten zien welke bij- en nascholingseisen de koepel (of de aangesloten beroepsverenigingen) hanteert voor MBK en/of PSBK. Indien deze eisen er zijn en gehandhaafd worden door de beroepsverenigingen (onder eindverantwoordelijkheid van de koepel) dan kan het zo zijn dat een verlopen BIG-registratie niet hoeft te leiden tot het alsnog volgen van een volledige opleiding. Kortom: als er een afdoende bij- en nascholingsprogramma is voor MBK en/of PSBK (dit moet sowieso het geval zijn voor iedere aangesloten therapeut) dan hoeft een verlopen BIG-registratie niet persé een probleem te zijn.
Uit een brief van VGZ dd. 3 april 2015 aan het Centrum Vakerkenningen van de koepelorganisatie RBCZ

Uit dit citaat blijkt dat het verliezen van de big-registratie zou kunnen leiden tot de verplichting alsnog een medische basiskennis diploma te moeten behalen. Van belang daarbij is of er na de registratie en tijdens het uitoefenen van het vak medische nascholingen zijn gedaan, en/of nascholingen gedaan zijn na het lid worden van de vakvereniging en koepel.  We hebben hierover bij het RBCZ om opheldering gevraagd (juli 2018) en wachten nog op antwoord. Totdat dit helder is adviseren we alle mensen die een BIG-registratie hebben om de medische vakken gewoon te volgen en als het even kan de tentamens te maken zodat je recht krijgt op het medische basiskennis diploma. Dit voor als in de toekomst mocht blijken dat de BIG-registratie geen vrijstelling geeft.
Voor alle zekerheid: heb je dus een van de diploma's hierboven genoemd (behalve bij verpleegkunde A, B, en Z) dan krijg je zonder meer vrijstelling voor de medische basiskennis. Of je nu een BIG-registratie hebt of niet. Ben je afhankelijk van de BIG-registratie om vrijstelling te krijgen, volg dan gewoon alle medische basiskennislessen als je je bij ons inschrijft en maak de tentamens dan zit je in ieder geval safe.

Boeken, sylabi en software

Boeken

We proberen om zo min mogelijk boeken verplicht te stellen en zo veel mogelijk boeken op een facultatieve lijst te zetten. Toch zijn er een aantal homeopathische standaardwerken die je dient aan te schaffen en die soms nogal prijzig zijn. In een aantal gevallen kun je kiezen tussen Engelse en Nederlandse uitgaven. De Engelse uitgaven zijn in verhouding dikwijls goedkoper, maar in sommige gevallen wat minder van drukkwaliteit. De boekenlijst ontvang je aan het begin van het collegejaar.

Uitgaande van nieuwe Nederlandse uitgaven dien je voor de eerste twee jaren ± € 400,00 per jaar te rekenen voor verplichte literatuur, inclusief de hieronder genoemde syllabi. In studiejaar 3 en 4 daarna moet je rekenen op €150,00 tot 300,00 per jaar. Daarna worden de kosten minder. De boeken zijn verkrijgbaar via een homeopathische boekhandel of collectief te bestellen via school als daar voldoende animo voor is.

Syllabi

De syllabi zijn verplicht voor de te volgen modules. Je kunt geen syllabi overnemen van ouderejaars, omdat veel van de syllabi in latere modules nogmaals nodig zijn én omdat ze vaak per collegejaar worden bijgesteld. Voor de materia medica werken we met een losbladig opbergsysteem. Je kunt de syllabi opbergen in 4-rings multomappen. Voor de homeopathievakken, voeding, psygologie en een deel van de medische vakken werken we met door ons geschreven en of geredigeerde syllabi die in samenwerking met Uitgeverij Gignomai voor de school worden gemaakt. Alle syllabi worden via Uitgeverij Gignomai geleverd. Gemiddeld kosten de syllabi ± € 195,00 per jaar gedurende de eerste 4 jaar. In jaar 5, de praktijk, zul je nauwelijks nog verplichte kosten hebben.

Software

We verwachten dat je over een werkende laptop of pc kunt beschikken met daarop de meest recente versie van Windows of Apple. De reden daarvoor is dat vanaf het derde leerjaar een repertorisatie programma verplicht wordt. De kosten daarvan zijn, afhankelijk van hoe luxe je het pakket wilt hebben tussen de 600 en 100 euro, eenmalig.

Daarnaast werken we op de opleiding met een programma voor de anlyse lessen. Daar werkt online en is in het collegegeld ingebegrepen. Daarvoor is alleen een computer met internet verbinding nodig. die heb je sowieso nodig om ons stuenten gedeelte van de website met documenten, rooster e.d. te benaderen.

Voorts in een tekstverwerker op je computer noodzakelijk, maar daar kun je prima uit de voeten met open source software als je dat wilt. een betaalde versie mag natuurlijk ook.

collegedagen komend studiejaar

Collegedagen 2022-2023

Up