De praktijkfase

Toen de opleiding in 1993 werd opgericht, studeerden studenten, net zoals bij alle andere homeopathieopleidingen in die tijd, na vijf jaar af zonder ooit zelf een patiënt behandeld te hebben. Ze moesten het geleerde op eigen kracht in de praktijk leren toepassen. In de loop der jaren merkten we dat daardoor een aantal afgestudeerden nooit echt aan het werk ging; de drempel was te hoog. Er was dus een grote behoefte aan praktijktraining binnen de opleiding. Al snel werden er stages en de behandeling van oefenpatiënten aan de opleiding toegevoegd. Rond het jaar 2000 ontdekten we dat deze stages nog steeds niet toereikend en niet zo effectief waren. We hebben toen een geheel op de praktijk gericht periode van bijna 2 jaar aan de opleiding toegevoegd. Het is nu een vereiste van de opleiding dat studenten, onder supervisie, eerst patiënten leren behandelen voordat ze mogen afstuderen.

We laten de overgang naar de praktijk op deze manier geleidelijk plaatsvinden. Vanaf het tweede jaar van de verkorte opleiding worden studenten voorbereid op de praktijksituatie, onder andere aan de hand van consulten met studenten onderling, met oefenpatiënten en videocasuïstiek. In het derde en vierde jaar worden patiënten onder supervisie behandeld waarbij de docenten de eindverantwoordelijkheid dragen. Deze consulten vinden deels op de academie plaats. Elke student neemt op de academie minimaal drie consulten af bij één patiënt terwijl de studiegroep meekijkt via een camerasysteem. Dit levert zeer leerzame situaties op. Daarnaast behandelen studenten minimaal twaalf patiënten onder supervisie van ervaren homeopaten voordat je mag afstuderen. 
Voor diegenen die aan de verkorte opleiding deelnemen geldt dat die hoogstwaarschijnlijk al ervaring hebben met het werken met patiënten en mogelijk al een eigen praktijk hebben. Die zullen waarschijnlijk sneller door dit proces gaan dan diegenen die dat niet hebben.

Er worden tijdens de praktijkfase ook nog een aantal praktijkvakken gegeven waarin we de studenten ondersteunen bij en voorbereiden op het starten van een eigen praktijk: praktijkvoering zoals boekhouding, patiëntenadministratie, de zakelijke en juridische kant van het zelfstandig ondernemer zijn, systeemtheorie en stromingen binnen de homeopathie. Aan het einde van de opleiding kun je daardoor zelfstandig een praktijk beginnen die al is gevuld met de twaalf (of meer) patiënten uit de afstudeerperiode.

Om het analyseren van het gesprek met de patiënten goed en gestructureerd uit te voeren, hebben wij een speciaal systeem ontwikkeld: het zogenaamde Cyclisch Analyse Systeem - afgekort het CAS. Daarin zijn wij uniek in de hele wereld.

Hieronder vind je nadere toelichting op de onderdelen van de praktijkfase

Terug naar: De verkorte beroepsopleiding

Praktijktraining

Hoe bereiden wij jou op het echte werk voor, straks als je afgestudeerd bent? 

Stages 1, en 2

Elk jaar vragen we je een aantal uren mee te kijken in de praktijk van een genezer. In het eerste jaar kijk je mee in de praktijk van een homeopaat en schrijf je daar een verslag over. In het tweede jaar vragen we je om echt te bedenken en te onderbouwen wat er met de patiënten die je gezien hebt aan de hand is en welk homeopatisch middel volgens jou passend is.

Praktijktraining

Hieronder vallen de al eerder genoemde oefenmodules voor het afnemen van de anamnese. Niet alleen de gesprekskant (jouw aandeel dus), maar ook de gesprekstechniek en het waarnemen krijgt aandacht. Ook leer je het Cyclisch Analyse Systeem (CAS) te gebruiken dat je stapsgewijs door de noodzakelijke fasen van het gesprek leidt tot de uiteindelijke geneesmiddelkeuze. 

Werken met patiënten in jaar 3 en 4

In de praktijkfase werk je als Khio (klassiek homeopaat in opleiding) onder supervisie van ervaren homeopaten en zo leer je de 'echte' praktijk. We hebben speciaal hiervoor een softwaresysteem, het CAS-systeem, ontworpen. Met behulp van dit programma kun je per patiënt een bestand aanmaken waarin je alle patiëntgegevens, de anamnese, de uitgebreide analyse, je middelkeus, de werking van het middel en de beoordeling van je supervisor opslaat. Het programma leidt je stapsgewijs door de analyse heen waardoor je een dieper inzicht in je patiënt krijgt en tot een goed gefundeerde geneesmiddelkeuze kunt komen.

Ondersteundende modules in de praktijkjaren

De praktijk bestaat uit een module waarin je alle theorie aan de werkelijkheid leert toetsen. Daarnaast komen er nog een aantal theoretische modules aan de orde die aan het vak van klassiek homeopaat zijn gekoppeld:

  • Gezondheidsrecht: wetskennis betreffende de gezondheidszorg. Wat mag en wat niet? Wat moet en wat niet? Hoewel sommigen dit al gehad hebben in hun MBK of medische opleiding staan we hier nog even stil bij de actuele situatie aan de hand van praktijkvoorbeelden.
  • Praktijkvoering: je bent straks een zelfstandig ondernemer. Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe zet ik een praktijk op, waar moet ik aan denken op het gebied van vestiging, administratie, belastingen enzovoort? Hoe maak ik reclame? Je schrijft in deze module een ondernemingsplan waarin dit allemaal aan de orde komt.
  • Systeemtheorie: de laatste psychologiemodule waarin we kijken hoe verschillende leden van een groep (een gezin, een studiegroep, een team collega's, een klas, enzovoort) elkaar kunnen beïnvloeden. Welke processen en wetmatigheden spelen daarbij? Hierbij wordt een accent gelegd op welke geneesmiddelbeelden die mensen vertonen. We kijken naar de neiging die deze mensen hebben om anderen met andere geneesmiddelbeelden aan te trekken en af te stoten en wat ze bij elkaar kunnen oproepen.
Supervisie

Supervisie

Tijdens het derde en vierde jaar behandelen de studenten (Khio's) patiënten tijdens de les (zie ook de informatie over proefpatiënten). Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aanwezige docent. Voor zover de behandeling op de academie plaatsvindt (telkens drie consulten per patiënt) vragen wij van de student geen extra vergoeding. Ook de patiënt betaalt niets.

De patiënt kan er echter ook voor kiezen de behandeling door de student, bij deze laatste thuis, voort te zetten. Deze vervolgbehandeling dient dan onder supervisie van een van de docenten plaats te vinden. Voor deze vervolgbehandeling betaalt de student supervisiekosten aan de docent. Daar staat tegenover dat de student aan de patiënt een onkostenvergoeding voor het consult mag vragen. Deze vergoeding mag hoger zijn dan het te betalen supervisiebedrag.

Om de kwaliteit te bewaken en om te voorkomen dat studenten ongeoorloofd patiënten behandelen, gelden in het kort de volgende regels:

  • Voordat de student (Khio) in jaar 3 patiënten gaat behandelen, ondertekent hij een supervisiecontract waarin de rechten en plichten van supervisie genoemd zijn.
  • De opleiding draagt geen verantwoordelijkheid voor behandelingen die door studenten zelfstandig buiten de opleiding worden gedaan. In de reglementen wordt vermeld dat studenten geen patiënten mogen behandelen voordat zij zijn toegelaten tot de praktijkfase. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat alle voorgaande modules (jaar 1 t/m 3) met een voldoende zijn afgesloten.
  • Studenten die bij herhaling zonder supervisie patiënten behandelen (uitgezonderd eenvoudige eerstehulpsituaties), kunnen worden uitgesloten van de opleiding.

Na de opleiding, in de beginjaren van de praktijk, bestaat er een mogelijkheid om individuele supervisie te krijgen van de docenten. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een aantal terugkomdagen en nascholingen waar onder andere de behandeling van eigen patiënten centraal staat. 

Waarom geen externe supervisors?

Andere opleidingen werken vaak met externe supervisors: de student gaat in de praktijk van een andere homeopaat patiënten behandelen.
Wij maken voor de anamnese gebruik van het CAS-systeem en niet iedere homeopaat is hiermee bekend. De supervisors die onze studenten begeleiden, zijn aan de opleiding verbonden of aan de opleiding verbonden geweest en weten hoe ons CAS-systeem werkt. Daarnaast is dat homeopaten in den lande verschillende opleidingen hebben gehad, en daardoor soms een andere visie hebben of andere methoden hanteren. Dit kan voor de beginnende homeopaat soms verwarrend werken.